Mateřská škola Sluníčko

Gorkého 1521, Pardubice

Jak vznikají věkově smíšené třídy?

Význam věkově smíšených tříd

Heterogenní třídy jako nástroj pro zdravý průběh adaptace nováčka - klidnější a kratší adaptační období.

Starší děti se učí převzít určitou míru odpovědnosti ve svém chování a postojích.

Potřeba partnerství a spolupráce při herních činnostech.

Společné soužití mladších a starších dětí jako prostředek pro rozvoj sounáležitosti, soucítění, ohleduplnosti, vzájemné tolerance.

Probuzení přirozené sociální potřeby spolupráce - pomoc starších dětí v sebeobslužných návycích a dovednostech, upevňování hygienických návyků, rozvoj kulturních návyků.

Vzájemnou komunikací získávají mladší děti poznatky o okolním světě, rozšiřují si slovní zásobu, učí se chápat význam slov, rozvíjí se správná výslovnost.

Mladší děti získávají dovednosti a návyk chování, které jim umožňuje správně reagovat v různých situacích.

V kontaktu s mladšími dětmi jsou citově uspokojováni jedináčci z rodiny nebo děti, které nemají schopnost uplatnění své dovednosti mezi svými vrstevníky.

Rozvíjení úcty k osobním hodnotám ostatních, jako je pravdomluvnost, solidarita.

Vytváření kladných citových vlastností mezi dětmi, starší děti jako vzor (napodobování situací jako v rodině).