Mateřská škola Sluníčko

Gorkého 1521, Pardubice

Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro zápis dětí od šk. r. 2016/2017

Zápis dětí z jiných MŠ na letní prázdniny se koná v MŠ Sluníčko dne
2. 5. 2016 od 8.00 do 13.00 hodin.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (119 kB)

Ředitelka Mateřské školy Sluníčko Pardubice, Gorkého 1521, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.
Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z podmínek školy pro přijímání dětí a z kritérií uvedených v následující tabulce:

Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro I. kolo zápisu
pro děti, které dovrší 3 let věku k 31. 8. 2016
od šk. r. 2016/2017
Pořadí Kritéria Bodové hodnoty
1. Trvalý pobyt dítěte na území města Pardubic (u cizinců prokázání statutu rezidenta). Přednostně bude v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona, vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky (u cizinců prokázání statutu rezidenta). 20
2. Dosažení věku dítěte 6 let k 31. 8. příslušného kalendářního roku, děti s OŠD. 15
3. Dosažení věku dítěte 5 let k 31. 8. příslušného kalendářního roku. 15
4. Dosažení věku dítěte 4 let k 31. 8. příslušného kalendářního roku. 12
5. Dosažení věku dítěte 3 let k 31. 8. příslušného kalendářního roku. 10
6. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (předpokládaná integrace), které doporučilo školské poradenské zařízení, odbor sociálně právní ochrany dětí, a to dle podmínek MŠ.
Toto kritérium lze zohlednit pouze u dětí, které dovrší 3 let k 31. 8. 2015.
8
7. V MŠ se vzdělává sourozenec k okamžiku podání Žádosti o přijetí. 3
8. "Do MŠ se hlásí sourozenci (2 a více dětí současně).
Toto kritérium lze zohlednit pouze u dětí, které dovrší 3 let k 31. 8. 2015.
2
Celkový počet bodů
  K přijetí dítěte je třeba dosáhnout minimálního počtu 30 bodů. 

Bez ohledu na bodové hodnocení:

  1. může ředitelka MŠ přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele - zdravotní důvody zákonných zástupců (např. - příspěvek na péči, invalidní důchod, průkaz ZTP/P…..)

V případě shodného počtu bodů rozhoduje ředitelka MŠ:

  1. u dětí, které dosáhnou 3 let věku do 31. 8. příslušného kalendářního roku s přihlédnutím k věku dítěte
Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro II. kolo zápisu
na školní rok 2016/2017
Druhé kolo přijímacího řízení NENÍ určeno pro děti, které již byly přijaty v I. kole přijímacího řízení a děti, které již jsou v mateřských školách umístěné
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání II.kolo (128 kB)
Pořadí Kritéria Bodové hodnoty
1. Děti narozené do 31. 1. 2014 20
2. Dítě rok před nástupem povinné školní docházky –přednostně bude v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona, vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky(u cizinců prokázání statutu rezidenta) 11
3. Trvalý pobyt dítěte na území města Pardubic (u cizinců prokázání statutu rezidenta) 5
4. Skutečné bydliště na území města Pardubic 3
5. V MŠ se vzdělává sourozenec – k okamžiku přijetí do MŠ 2
6. Do MŠ se hlásí současně sourozenci 1
7. Při shodnosti bodů budou děti přijímány v pořadí podle věku od nejstaršího  
8. Při volné kapacitě po umístění dětí narozených do 31.1.2014 budou přijaty dále děti narozené od 1.2.2014 do 30. 3. 2014 
Celkový počet bodů
  Bez ohledu na bodové hodnocení může ředitel/ka MŠ přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele – zdravotní důvody zákonných zástupců (např. - příspěvek na péči, invalidní důchod, průkaz ZTP/P…..).